Kubie Gold Assoc Logo

Kubie Gold Assoc

Please wait

प्रणालीको यस भाग भवन को सांप्रदायिक क्षेत्रहरु सम्बन्धी आफ्नो निर्वाहको समस्याहरूका लागि मात्र हो

1 समस्या के हो?
लोड हुँदैछ...
2 फोटो थप्नुहोस्

समस्या बताउन मदत गर्न: (6 मेगाबाइट प्रत्येक अधिकतम) कृपया 5 फोटो, भिडियो वा अडियो फाइलहरू थप्नुहोस्।

3 ठेगाना विवरण
4 तपाईंको सम्पर्क विवरणहरु

सूचक किरायादार छैन

तपाईं एक रिपोर्टिंङ्ग-घर सम्पत्ति किरायादार बिना एक ब्लक विरुद्ध मुद्दा उठाउनु गर्दै हुनुहुन्छ।  ब्लकमा एक घर सम्पत्ति किरायादार तर्फबाट मुद्दा जुटाउन यहाँ क्लिक गर्नुहोस्

5 पुष्टि गर्नुहोस् र पठाउनुहोस्