Kubie Gold Assoc Logo

Kubie Gold Assoc

Please wait

प्रणालीको यस भाग भवन को सांप्रदायिक क्षेत्रहरु सम्बन्धी आफ्नो निर्वाहको समस्याहरूका लागि मात्र हो

1 समस्या के हो?
लोड हुँदैछ...
2 फोटो थप्नुहोस्

समस्या बताउन मदत गर्न: (6 मेगाबाइट प्रत्येक अधिकतम) कृपया 5 फोटो, भिडियो वा अडियो फाइलहरू थप्नुहोस्।

3 ठेगाना विवरण
4 तपाईंको सम्पर्क विवरणहरु

घर-सम्पत्ति खाली छ

तपाईं एक खाली घर-सम्पत्ति विरुद्ध मुद्दा उठाउन गइरहेको हुनुहुन्छ। कब्जा भएको घर -सम्पत्तिमा किरायादार तर्फबाट मुद्दा उठाउन यहाँ क्लिक गर्नुहोस्

5 पुष्टि गर्नुहोस् र पठाउनुहोस्