Kubie Gold Assoc Logo

Kubie Gold Assoc

Please wait

ĐÂY LÀ MỘT PHẦN CỦA HỆ THỐNG LÀ CHỈ DÀNH CHO CÁC VẤN ĐỀ BẢO TRÌ LIÊN QUAN ĐẾN CÁC KHU VỰC CHUNG CỦA TÒA NHÀ

1 Bạn gặp vấn đề gì?
Đang tải...
2 Thêm ảnh

Xin vui lòng thêm tối đa 5 hình ảnh, tập tin âm thanh hoặc video (tối đa: 6mb) để giúp giải thích vấn đề.

3 Thông tin địa chỉ
4 Thông tin liên lạc của bạn

Nhà hiện không có người

Bạn đang về để nâng cao một vấn đề đối với một tài sản bỏ trống. Bấm vào đây để nâng cao một vấn đề thay mặt cho một người thuê nhà một tài sản bị chiếm đóng

5 Xác nhận và gửi